Identifikovanje kvalifikovanosti za kreditnu aplikaciju

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cena
Besplatno
Prvi koraci

Besplatno za ulogovane korisnike Niste prijavljeni na ovaj kurs.


Opis kursa

Ovaj kurs će pomoći predstavnicima malih i srednjih preduzeća (u nastavku: MSP) da razumeju ključne elemente i resurse koji su neophodni za procenu spremnosti preduzeća za apliciranje za kreditna sredstva. Pre svega, kurs će omogućiti MSP da se upoznaju sa svim preduslovima koji su neophodni kako bi se njihova kreditna aplikacija uzela u razmatranje. Na taj način će im biti lakše da samostalno isplaniraju svoj pristup procesu. Pažnja MSP će biti usmerena na ispunjavanje svih aspekata kreditne aplikacije pre ulaska u sam proces, te na identifikovanje načina na koji se mogu prevazići svi uočeni nedostaci.

U okviru kursa Identifikovanje kvalifikovanosti za podnošenje kreditne aplikacije polaznicima će biti prezentovane sledeće oblasti:

  • Glavni uzroci nekvalifikovanosti za dobijanje kreditnih sredstava
  • Univerzalni kriterijumi za procenu kreditne kvalifikovanosti

Ovaj kurs će pomoći predstavnicima malih i srednjih preduzeća (u nastavku: MSP) da razumeju ključne elemente i resurse koji su neophodni za procenu spremnosti preduzeća za apliciranje za kreditna sredstva. Pre svega, kurs će omogućiti MSP da se upoznaju sa svim preduslovima koji su neophodni kako bi se njihova kreditna aplikacija uzela u razmatranje. Na taj način će im biti lakše da samostalno isplaniraju svoj pristup procesu. Pažnja MSP će biti usmerena na ispunjavanje svih aspekata kreditne aplikacije pre ulaska u sam proces, te na identifikovanje načina na koji se mogu prevazići svi uočeni nedostaci.

Kao što je već pomenuto, struktura kursa podrazumeva dve međusobno povezane oblasti:

  1. U prvom delu će naglasak biti na glavnim uzrocima koji dovode do nepripremljenosti preduzeća za apliciranje, i to kroz pristup odozgo-nadole, tj. polazeći od opšte perspektive ponude i tražnje za sredstvima, pa sve do prikazivanja pojedinačnih uzroka. Polaznici kursa će steći značajno praktično znanje, što će im omogućiti da lakše razumeju najčešće razloge odbijanja i greške koje predstavnici MSP prave prilikom apliciranja za sredstva banke;
  2. Cilj drugog dela je da detaljnije upozna predstavnike MSP sa osnovnim konceptima kriterijuma koje koriste banke. U ovom delu će im biti prezentovani kvalitativni i kvantitativni zahtevi i njihove minimalne vrednosti koje moraju biti ispunjene, kako bi banka preduzeće prepoznala kao potencijalno sposobno za otplatu kredita. Što je još značajnije, ovaj deo kursa daje pogled iz perspektive zaposlenih banke, tj. pravila koja oni koriste prilikom donošenja odluke.